Recent Changes - Search:
NB! AtiWiki on hallatav tudengite poolt ning ei ole teaduskonna ametlik infoallikas. Siin olev info võib olla vale. Palun arvestage sellega!
muuda menüüd

Main / PhdStudies

Doktorandile

Doktorant peab õppeaja jooksul

Ilma üleliigse infota - doktoriõppes peab tegema järgmist:

 • sõlmima doktoriõppe lepingu
 • koostama (esialgse?) doktoriõppekava
 • esinema iga aasta oma teadustööalase ettekandega ATI seminaril või teooria/suve/talvekoolis
 • saama igal aastal atesteeritud
 • esitama igal aastal õppekava
 • avaldama vähemalt 3 artiklit
 • koostama ja kaitsma doktoriväitekirja

Täpsemalt saab lugeda ntx Tartu Ülikooli teaduskraadide põhimäärusest. Seal on ka kirjas see, millised on pädevad ajakirjad/kogumikud, kus üldse tasub midagi avaldada ning millised nõuded veel on doktoriväitekirjal.

Atesteerimine

Dokumentidest

Järgnevalt mõned väljavõtted doktoriõppe korralduse veebilehelt [1]:

Alates 2005. aastast sõlmitakse doktorandi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel doktoriõppe lepe (vorm, näidis). 2005/2006. õppeaastal 2. ja 3. aasta doktorantidega sõlmitakse lepe 30. septembriks 2005. a. Samaks tähtajaks koostavad 1.-3. aasta doktorandid doktorandi individuaalplaani (vorm). Lepe sõlmitakse doktorandi, tema juhendaja ja kaasjuhendaja ning ülikooli vahel, keda esindab professor või õppetooli hoidja. Lepe sõlmitakse nii mitmes eksemplaris, kui on leppele allakirjutanuid. Igale allakirjutanule jääb üks eksemplar. Ülikooli poolt allakirjutatud eksemplari säilitatakse osakonnas/instituudis vastavalt ülikooli asjaajamiseeskirjale.

Individuaalplaani koostamise kohta on teada järgmist:

 • Jelena Zaitseva on koostanud näite individuaalplaanis Plaan ja selle lisast PlaaniLisa.
 • Oma individuaalplaani pane mingi hulk aineid vastavalt doktorantuuri õppekavale.
 • 2007. aasta seisuga peab seal olema 9 AP seminare, 4 AP õpetamise praktikat, 8 AP üleülikoolilisi vabaaineid.
 • 15 AP eriala aineid lepid kokku juhendajaga. See nimekiri ÕISis ei ole siduv. Võta asju, mida sul vaja on.
 • Kui vajalikke aineid ei ole, räägi juhendajaga. Võimalik on teha raamatueksameid.
 • Oma teadustegevuste nimekiri tee koos juhendajaga. Pane sinna asju nagu "artikli kirjutamine, eksperimentide tegemine, programmeerimine, intervjueerimine etc".
 • Artiklite kohta pane artiklite teemad, pealkirju pole vaja.
 • Konverentsireise ei saa 4 aastat ette ennustada. Pane mõned, mida aimad.
 • Grantide kohta küsi juhendajalt.
 • Muu alla pane midagi, mis südamele jäi.

Doktorante atesteeritakse igal aastal kevadsemestri lõpul. Doktorantide atesteerimise kord [2]

Riigieelarvelistel õppekohtadel õppivatel doktorantidel on õigus taotleda doktoranditoetust. Doktoranditoetuse saamiseks esitatakse igal aastal 1.-15. septembrini õppeinfosüsteemi kaudu vormikohane avaldus.

Alates 1. Sept 05 käivitus kirjade järgi arvutiteaduse doktorikooli projekt.

Järgneb varem toimunud maailmavalu doktorantuuriplaani kohta:

Ma ikkagi ei oska seda individuaalplaani teha. Kuidas ma seda teen?????????? ärge seda ära kustutage enne kui keegi asendab minu küsimmärke mingisuguse doktoriõpe individuaalplaani aktsepteeritava näidisega, muidu ma enam mitte kunagi ei kasuta ATI FAQi -- vesal (ok, päris vihane lause, aga tegelikult ma ei ole muidugi ATI FAQi peale vihane, vaid selle mõttetu individuaalplaani peale... aga üritame siia FAQi panna just seda infot, mida ut.ee ei ole, aga KURAT SEDA PEAKS JU SEAL OLEMA! Häbematult haiglane, et sellise pervertse plaani peab koostama, kui näidist ei ole, normaalseid ained, mida võtta ei ole... on ainult bürokraatia!)
RE:
Jelena: Kas selline variant v6iks sobida / on sellest yldse kasu?: (vt ülevalt)

Vesal: Ma loodan, et ei pea nii põhjalik olema... ma andsin enda oma juba ära...

Swen: Ausalt öeldes pole sellisest plaanist mitte mingit kasu. Doktorandile endale oleks kasulik 4-5 lk. plaan, kus ta märgib ära võimalikud uurimissuunad, peamised eesmärgid ning (arvutuslike) eksperimentide umbkaudsed toimumisajad. Sellise plaani peamine puudus on see, et seda suudab de facto hinnata vaid juhendaja. Plaani kus oleks kirjas mida, kus ning millal ma avaldada kavatsen pole võimalik koostada, sest see sõltub ilmast Indias ning publitseerimismängu juhtiva juhendaja või postdoki osavusest. Usutavasti saab ka teaduskonna nõukogu sellest aru ning aksepteerib kõik esitatud kavad. Minu meelest peaks doktoriplaani esitama ainult juhendajale ning atesteerimisele võiks eelneda 1-2 tunnine vestlus juhendaja, mille lõpus juhendaja kirjutab kümne realise kokkuvõtte doktoriõpingute seisust. Atesteerimiskomisjon vaataks selle läbi koos sooritatud ainete nimekirjaga ning teeks ühemõttelise JAH/EI otsuse.

Edit - History - Print - Recent Changes - RSS - Search
Page last modified on September 30, 2007, at 12:21 PM